Every child is our child. Nurture the bud of their potential.
リエゾントップ
「Liaison∞Adachi」

Every child is our child. Nuture the bud of their potential.
Bilang bahagi ng komunidad, nais naming tulungan ang mga batang walang pagakakatarong sumali sa mga extra curricular activities dulot ng problema sa pinasya / pamiya.
Ito ay aming isasagawaa sa pamamagitan ng pagbibigay ng suportang pampinansyal, sikolohikal at sosyal.
Layon din namin ang matulungan ang ina ng mga batang ito na ginagamit ang wikang Hapon bilang pangalawang lenggwahe (Japanese as Second Language or JSL) sa pamagitan ng pagtuturo sa kanlia ng wikang Hapon upang mahasa ang kanliang abiliad sa wika at di sila mahirapang maintindihan ang mga aralin sa paaralan.


Activity date : 2nd or 4th Saturdays of the month (Note:Pre-registration required)Kodomo Nihongo Kyoshitu Asobo anese class for children "Let's play!")

"Maglaro Tayo! Matuto ng Nihonggo!"
Isang Klase sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga bate.
Layunin ng proyektong ito ang mag organisa ng mga aktibidad upang matulugang mapasaya ang mga batang hindi Hapon na naninirahan sa Japan.
Ito ay aming isasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay nag oportunidad sa mga bata na makapag-aral ng wikang Hapon nang naaayon sa kanilang lebel at sa pamamagitan din ng paglalaro.
Sa pag-aaral ng wikang hapon, matutulungan silang masanay at makasabay sa buhay sa Japan.


Activity date : 2-4pm, first Saturdays of the monthお問い合わせはこちら toiawase@liaison-adachi.com